Kartfortelling for Kartverket, Norges Geologiske Undersøkelse og Havforskningsinstituttet.

Kartfortelling som viser potensialet i høyoppløslig batymetridata.

Hva finnes under havoverflaten? Hvordan er egentlig terrenget? Hva slags bunnforhold er det? Hvor finner vi forskjellige biotoper under overflaten? Hvor bør oppdrettsanlegg legges? Hvordan finner vi beste rute for rør og ledninger? Dette er eksempler på spørsmål vi kan svare på med hjelp av batymetridata. Høyoppløslige batymetridata gir oss flere detaljer og lar oss svare mer presist.

Kartfortellinger gir oss muligheten til å kombinere tekst, webkart, 3D-scener og multimediainnhold for å fortelle en historie.

Kontakt Jon Karsten Ramsrud på jk.ramsrud@karttjenester.no eller mob 47014466 for mer informasjon om kartfortellinger.

Batymetri.JPG


Ny analysetjeneste for aktsomhetsområde flom

Karttjenester tilbyr nå en GIS-analyse som gir lokal forbedring av aktsomhetssoner for flom.

Vi benytter mer detaljerte vektordata og beste tilgjengelige terrengmodell. Resultatet blir en lokal forbedring av nasjonale data og kan ofte gi en reduksjon av areal som havner i aktsomhetssonen. Metodikk og analysen som helhet er vurdert og verifisert av NVE.

Kontakt Jon Karsten Ramsrud på jk.ramsrud@karttjenester.no eller mob 47014466 for nærmere informasjon og pristilbud!

Flomanalyse_web.jpg

Sirdalsdagene 2018

På tross av dårlige værmeldinger var det stor interesse for våre hyttekart på Sirdalsdagene.

20180908_112942.jpg

Været ble bedre enn meldt og mange tok turen innom standen vår på Sirdalsdagene 7. - 9. september. Selv om godteriskåla nok var det som lokket den yngre garde mest, var det stor interesse for hyttekartene våre. Vi leverte ut mange bestillingsskjema og flere benyttet seg av messerabatten og bestilte kart i løpet av helga.

Klikk her for mer informasjon om hyttekartene våre.

LøypeDrift

Nyutviklet forvaltningsløsning for friluftsorganisasjoner, løypelag, kommuner, destinasjonsselskap, idrettslag med flere!

Utviklet i samarbeid med brukermiljø
LøypeDrift er et verktøy for organisasjoner med ansvar for planlegging og drift av tur- og løypenett. Løsningen er utviklet i nært samarbeid med brukermiljø og bygger på det mest moderne av tilgjengelig teknologi og kartløsninger. LøypeDrift er brukervennlig og vil kunne tas i bruk raskt og uten spesielle forkunnskaper. Enkle veiledere medfølger og inntil 4 timer opplæring inngår.


Vi legger inn eksisterende tur- og løypenett i kartet. Løsningen kan deretter brukes til å planlegge nye traseer og til å planlegge og følge opp tiltak knyttet til drift/vedlikehold, investeringer/utbedringer og merking/skilting. Registrerte tiltaksbehov kan dokumenteres, prioriteres, tildeles ansvar og følges opp mht status. Det kan også lages rapporter der tiltak vises samlet eller pr løype. Tabeller kan eksporteres til excel for videre bearbeiding.

Tilrettelagt for datainnsamling i felt uavhengig av telefondekning
LøypeDrift består av en administratorløsning for kontorbruk og en innsamlingsløsning for feltbruk. Innsamlingsløsningen kan brukes på håndholdte enheter med iOS, Android eller Windows 10. Redigering skjer i samme kart og endringer vises i begge løsninger. Løsningen er laget slik at den også fungerer i områder uten telefondekning.


Planlegging og drift av moderne infrastruktur for friluftsliv er mangfoldig og krevende. Kart bidrar generelt til oversikt og er til god hjelp når noe skal kommuniseres til andre. LøypeDrift er spesialutviklet for formålet !


Kontakt Jon Karsten Ramsrud på jk.ramsrud@karttjenester.no eller mob 47014466 for nærmere informasjon og pristilbud!


Temakart kulturminner

På oppdrag fra Randaberg kommune har vi utarbeidet temakart for kulturminner i tilknytning til prosess med kommunens kulturminneplan. Det er laget ett kart for fortidsminner (automatisk fredede mm) og ett for nyere tids kulturminner, inklusive viktige landskap og hensynssoner.

Kart 1. Nyere tids kulturminner, viktige landskap og foreslåtte hensynssoner

Kart 2. Fortidsminner


Offentlig ettersyn reguleringsplan - Deknen boligfelt gnr. 36, bnr. 6 og 51 m.fl., Tonstad, Sirdal kommune

Formålet med planen er utbygging av boligfelt. Planforslaget inneholder 4 eksisterende boliger, 12 nye boligtomter og 1 eksisterende fritidsbolig.

Deknen boligfelt - plankart

Deknen boligfelt - plankart


Aktsomhetskart for kvikkleireskred til kommuneplan

GIS-analyse for Randaberg kommune

På oppdrag fra Randaberg kommune har vi utarbeidet aktsomhetskart for kvikkleireskred. Kartet skal benyttes i den nye kommuneplanen. Aktsomhetskartet er utarbeidet vha GIS-analyser i flere trinn og tar utgangspunkt i metoder beskrevet i veiledere fra NVE og NIFS. NGU’s kart over hhv marin grense og løsmasser danner grunnlag for avgrensning av analyseområder. Innenfor disse er potensielleutløsningsområder identifisert gjennom analyse av topografi / helning. Tilhørende utløpsområder er deretter beregnet / identifisert. Formålet med aktsomhetskartet er å identifisere områder der det i tilknytning til utbyggingsplaner / reguleringstilles krav om nærmere faglig vurdering.

Her kan sees aktsomhetskart for kvikkleire (kart 1) og kart over utløsnings- og utløpsområder for potensielle kvikkleireskredd (kart 2) i Randaberg kommune.

1. Aktsomhetskart for kvikkleire

2. Kart over utløsnings- og utløpsområder for potensielle kvikkreireskredd


September 2017

Fortellingskart (Story maps)

Vi lager web-baserte interaktive presentasjoner av kart og annen informasjon som kan brukes til mange ulike formål innenfor flere bransjer. Eksempler på dette kan være: reguleringsplaner / andre arealplaner, ulike andre kommunale temaplaner, presentasjon av utbyggingsområder, oversikter over severdigheter / anen reiselivsrelatert informasjon, arrangementer, turmuligheter, hendelser, statistisk informasjon, mm. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser!

Nedenfor er vist kulturminneplan for Gjesdal kommune som et eksempel.

Kulturminneplan Gjesdal kommune