GIS / Analyse

Eksempler på tjenester og illustrasjoner fra utvalgte prosjekter

 

Geografiske analysetjenester - Geografisk analyse er analyse av data / informasjon som har en stedskomponent og benyttes i økende grad innenfor mange bransjer / tema og for ulike formål. Vi kan levere GIS-Analyser for ulike formål innenfor planarbeid og konsekvensutredninger, f.eks. helningskart, flomanalyse (forbedring av nasjonal aktsomhetsflate), konfliktanalyser (konkurrerende arealbruk), synbarhet, INON-analyser mm. Innenfor utmarksforvaltning kan f.eks. beregning av tellende areal for hjortevilt gjøres effektivt og nøyaktig med GIS-verktøy(kommunevis og på vald- og jaktfeltnivå). Geografiske analyser benyttes også innenfor næringslivet til å kartlegge kundegrunnlag / befolkningsstruktur / konkurrenter innenfor ulike områder som ledd i vurdering av alternativer for lokalisering av nye butikker mm. Det som er nevnt her er eksempler; mulighetene for å forbedre et beslutningsgrunnlag gjennom geografisk analyse er mange!

Temakart -  Et temakart har som formål å formidle informasjon ved bruk av kart. Temakart har den egenskap at de på en enkel og god måte gir oversikt og kommuniserer sammenhenger. Temakart utarbeides for mange formål og på ulike grunnlag. Som eksempler nevnes presentasjon av resultater fra en analyseoppgave (se ovenfor), presentasjon av statistiske data, oversikt over ulike typer av registreringer, oversikt over næringsarealer mm. Også her er mulighetene for å kommunisere på en bedre og mer effektiv måte mange!      

Digitalisering - Vi utfører ulike digitaliseringsoppdrag. En vanlig tjeneste er scanning, georeferering og digitalisering av ulike typer manuskart og leveranse av dette på avtalt format. Med utgangspunkt i ortofoto (georefererte bilder) kan mange ulike typer objekter (punkter, linjer, flater) som er identifiserbare på bildet digitaliseres.

Laserdata - Vi har erfaring med å behandle og tolke laserdata.  Vi kan motta, behandle og tilrettelegge slike data for andre. Vi utarbeider terrengmodeller og kan generere høydekoter mm fra slike data.

Temakart - Kart over ingrepsfrie naturområder (INON)

Temakart - Kart over ingrepsfrie naturområder (INON)

Analyse av endringer i dekningsareal av krypsiv før og etter innfrysing, Otra

Analyse av endringer i dekningsareal av krypsiv før og etter innfrysing, Otra

Temakart - Valdoversikt for bestandsplanområde, Kvinesdal kommune

Temakart - Valdoversikt for bestandsplanområde, Kvinesdal kommune

Temakart - Helningsanalyse

Temakart - Helningsanalyse

Temakart - Eiendomsstruktur i utmark

Temakart - Eiendomsstruktur i utmark

Temakart - Skiltplan

Temakart - Skiltplan

Temakart - Nedbørsfelt

Temakart - Nedbørsfelt

Utsnitt fra flomanalyse

Utsnitt fra flomanalyse