Nytt varsel om oppstart av planarbeid: Endring av detaljregulering for Del av Dannevika Nord I og II (planid 200507/200810), gnr/bnr 203/1819 m.fl., Flekkefjord kommune

På vegne av Kleivan Invest AS v/ Ove Skailand informeres herved om at det startes opp nytt planarbeid for Dannevika Nord. Planarbeidet vil fokusere på avklaringer/opprydding i eksisterende forhold. Karttjenester as er engasjert som konsulent for planarbeidet.

BAKGRUNN/HISTORIKK:

Fig 1: Dagens plansituasjon i området. Begge planene vil bli berørt og erstattet av ny plan.

Fig 1: Dagens plansituasjon i området. Begge planene vil bli berørt og erstattet av ny plan.

Utviklingen av området skjer i dag primært på innsiden av veien (Dannevika Nord II). Etter at ny plan ble vedtatt i 2008, er det kunngjort oppstart av planendring i flere omganger:

-        16.03.2012: Oppstart av planendring knyttet til reduksjon av boligareal, innregulering av en ekstra 5. etasje samt endring av fortau mot sjøsiden til vegareal.

-        21.05.2014: Endring av oppstartmelding: Utvidelse av planområde med båthustomt i nordvest (203/874) og terreng over veien i sør (utvidet garasjeanlegg).

-        04.07.2016: Endring av oppstartmelding: Utvidelse av planområde mot øst til å omfatte eiendom 203/1046 og kommunal lekeplass på oversiden.

Ny oppstartmelding nå innebærer at tidligere varslede planprosesser termineres.

Fig 2: Ny plangrense (sort stiplet strek) vist med eiendommer og annen aktuell informasjon.

Fig 2: Ny plangrense (sort stiplet strek) vist med eiendommer og annen aktuell informasjon.

Formål med planarbeidet

1.     Avklare diverse forhold som i dag fremstår som uklare eller som ønskes endret.

2.     Legge planmessig grunnlag for ettergodkjenning av avvik knyttet til utførte byggearbeider.

Punkt 1: Dette dreier seg blant annet om endringer knyttet til felles gangareal mellom kjørevei og brygge/strandpromenade (FG1-FG3), hvor det er behov for arealjustering tilpasset dagens situasjon og berørte interesser (bredde på FG1 vurderes redusert). I den sammenheng vil også bestemmelsene bli vurdert nærmere. Det legges i utgangspunktet til grunn at brygge/strandpromenade på utsida av boligområdet, inkl. atkomster i nord og sør, videreføres som offentlig gangareal. Privat fortøyningsmulighet til brygga/gangveien utenfor leilighetene B1-B4 ønskes planmessig ivaretatt gjennom bestemmelse. Det legges videre til grunn at det private båtanlegget på sjøen videreføres som felles for beboerne innenfor planen. Ellers vil det bli lagt et planmessig grunnlag for å rydde i eiendomsgrensene innenfor planområdet. Særlig aktuelt er eierforholdet til veien gjennom området, eierforholdet til utvendig promenade/gangvei og eiendomsgrenser for B1-B4. Eventuelle andre forhold som påpekes underveis i planprosessen vil bli vurdert.

Punkt 2: De viktigste forhold i denne kategorien er løsning for veien gjennom planområdet, inklusive sidearealaer, utvidelse av byggeområde for garasjeanlegg/sokkeletasje, plassering av innkjøring til garasjeanlegget, oppdatere beliggenhet av formålsområder for EL, VA og renovasjon, foreta diverse avklaringer knyttet til formål i «seksjon 7» (se fig 2), endre formålsområde B6 for boliger slik at oppført bebyggelse (blokk B og C) blir liggende innenfor dette, foreta en begrenset utvidelse av plangrensa inn på eiendommen 203/1078 og innta dette arealet i formålsområde bolig (utvidelse av B6), oppdatere trase for gangvei (trappa) til Uenes, samt endre/oppdatere evt andre formålsområder etter nærmere vurdering. Status for byggeområdet B7 i gjeldende plan må avklares i forhold til forutsetninger gitt i utstedte byggetillatelser for andre deler av planområdet.

Ettergodkjenning av avvik vil legge grunnlag for at ferdigattester på berørte leiligheter kan utstedes.

Det vil i utgangspunket ikke bli regulert inn nye elementer i planen utover det som evt er nødvendig for å ivareta pkt 1 og 2. Planen som helhet vil bli tilpasset ny planlov (PBL 2008). Bestemmelser skal gjennomgås og oppdateres.

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/ Jan Audun Bjørkestøl, tlf 38 62 05 86, evt. mob 91 72 82 45. Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet må sendes skriftlig innen 15.01.2018  til Karttjenester as, Postboks 158, 4441 Tonstad, eller pr. e-post til janaudun@karttjenester.no.