Melding om oppstart av planarbeid for Rubetødnan 9/1, del av gnr/bnr 9/1 m.fl. Sinnes – Sirdal kommune, (PlanID 2017006).

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8, kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for overnevnte område. Planen utarbeides på vegne av BoligPartner AS.

Området er i kommuneplanen avsatt til fritidsbebyggelse. Ny plan vil erstatte en mindre del av reguleringsplan for Soleiknuten (planID 2016009), del av reguleringsplan for Rubetødnan (planID 1992002) og hele gjenværende del av reguleringsplan for Rubetødnan (planID 2002002).

Formålet med reguleringen er fortetting av eksisterende hyttefelt på gnr./bnr. 9/1 med ca. 20 hytter, innregulering av sommerveier og etablering av ny felles vinterparkeringsplass. Løsninger for VA for nye hytter skal avklares. Skiløype som går gjennom planområdet skal opprettholdes, men noen justeringer av trase vil være nødvendige. I hht. krav fra kommunen vil planarbeidet også inkludere etablering av tomtedelingsplan for eksisterende festetomter. Eventuelt andre forhold/formål etter nærmere vurdering.

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt kommunen for behandling. Etter førstegangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Det gjøres oppmerksom på at det tilrettelegges for å kunne benytte adgangen i Pbl. § 21-3, femte ledd til å fremme byggesøknad uten ytterligere nabovarsel. Forutsetningen for dette er at den vedtatte planen blir detaljert nok. For mindre bygg (<50 m²) vil planen også utnytte ny mulighet til å bygge uten byggemelding.

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i hht pkt. 1.4 i gjeldende kommuneplan.

Utbyggingsavtalen skal inngås mellom Sirdal kommune og grunneier/utbygger. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet.

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/Jøren-Ola Ousdal, tlf. 38 37 05 63 / 45 86 54 10.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 18.02.2018 til Karttjenester as, postboks 158, 4441 Tonstad eller pr. e-post til: post@karttjenester.no.

Kart over planområdet

Kart over planområdet