Melding om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nordheimstunet og Haugheim, PlanID 20180003, Edland i Vinje kommune. 

I medhald av Plan- og bygningslova § 12-1 og 12-8, varslar vi at det vert igangsett planarbeid for detaljregulering av Nordheimstunet og Haugheim, PlanID 20180003. Planområdet omfattar eigedommane gnr/bnr 91/59, 91/75, 91/2, 91/24, 91/25, delar av 91/6, samt del av fylkesvegen. Plangrense inn på 91/6 er førebels sett. Planen utarbeidast på vegne av Vinje kommune og i hht Plan- og miljøutvalgets vedtak 17.01.2018, sak 18/2. 

Føremål
Innafor kommunens eigedom er føremålet med planarbeidet å forlengje regulert veg fram til nordre del av eigedommen (gnr/bnr 91/75), leggje til rette for fleire bueiningar / omsorgsbustader, auke parkeringskapasiteten og avsetje areal til uteområde / fellesareal.

Innafor eigedommen 91/2 er føremålet å leggje tilrette for ca 7 mindre bueiningar. Deler av desse vil etter nærare omsyn tilretteleggjast slik at dei kan høve som omsorgsbustad. Det blir lagt til grunn at åtkomst til bustadane skjer via avkøyringa til Nordheimstunet. Eksisterande bustad / løe vurderes regulert som boligområde.

Det vert planlagt å regulera inn gang- og sykkelveg frå Nordheimstunet og opp til Utgardsvegen i nord. Traseen vil i hovudtrekk følgje trase for eksisterande gangveg, men planlagt utvida i breidde slik at den kan brøytast.

Planen skal elles avklare trasear for VA i området og leggje til rette for grensejusteringar mellom eigedommane gnr/bnr 91/59, 91/75 og 91/6.

Høve til andre planar
Ny plan vil erstatte eksisterande plan for Nordheimstunet Omsorgssenter (PlanID 20000001) i si heilhet. Planområdet inngår i kommunedelplan Edland/Haukelid (PlanID 19940002). Kommunedelplanen er under rullering.

Vurdering i høve til krav om konsekvensutgreiing
Planarbeidet er vurdert i høve til krav om konsekvensutgreiing, jmf Forskrift om konsekvensutgreiingar. Deler av planområdet, som ikkje tidligare er regulert, er i gjeldande kommunedelplan LNF-område. Det same arealet ligg i ytterkant av eit større område som i kommunedelplanen er avsett som verdfullt kulturlandskap. Arealets plassering og begrensa størrelse medfører at endra bruk ikkje er å anslå å kunne få vesentlege påvirkningar for miljø eller samfunn. Det vurderast difor slik at tiltaket ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing etter forskrifta. Det føreligg heller ikkje andre ting som utløyser krav om konsekvensutgreiing.

Utbyggingsavtale
I medhald av PBL, § 17-4 meddeles også oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen skal inngås mellom Vinje kommune og grunneigar/utbygger på gnr/bnr 91/2. Utbyggingsavtalens føremål er bl.a. å bidra til avklaringar mht finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området.

Planprosess
Etter at meldingsfristen er ute vil sjølve planforslaget bli utarbeida. Etter førstegongs handsaming i kommunen blir planen lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då bli anledning til å kome med merknader til planforslaget før vidare politisk handsaming.

Ytterlegare informasjon og spørsmål om planarbeidet kan rettast til Karttjenester as v/ Jøren-Ola Ousdal, tlf. 38 37 05 63 / 458 65 410 / e-post jorenola@karttjenester.no. 

Eventuelle merknader og innspel må sendast skriftleg innan 30.06.2018 til:

  • Karttjenester as, postboks 158, 4441 Tonstad eller pr. e-post til post@karttjenester.no.
    • Kopi av innspel sendes til Vinje kommune, Vinjevegen 192, 3890 Vinje eller pr e-post til postmottak@vinje.kommune.no.

Vedlegg 1: Kart over planområdet