Plan og utredning - Kommune

Eksempler på tjenester og illustrasjoner fra utvalgte prosjekter

 

Bistand til ajourhold og kvalitetssikring av FKB-data - Vi har god erfaring med sosi og utfører oppgaver innenfor ajourhold og kvalitetssikring innenfor flere av FKB-datasettene.

Digitalisering av analoge planer - Vi påtar oss større og mindre oppdrag knyttet til digitalisering og koding av analoge planer.

Reguleringsplaner - Vi utarbeider reguleringsplaner (områdeplaner og detaljplaner). Vi kan gjennomføre komplett prosess / leveranse eller bistå med deloppgaver som f.eks. konstruksjon / koding av plankart.

Bistand i tilknytning til utarbeidelse av kommuneplanens arealdel - Vi kan levere ulike temakart som grunnlag for arbeid med kommuneplanens arealdel, vi påtar oss også konstruksjon av plankart og andre oppgaver knyttet til prosess / plan etter nærmere avtale.

Bistand til utarbeidelse av ulike kommunedelplaner / temaplaner - Vi kan levere ulike temakart og kartpresentasjoner til ulike kommunedelplaner / temaplaner. Vi kan også bistå også med andre oppgaver / roller i tilknytning til slike planer.

Tilrettelegging av ulike typer kartdata til bruk i planprosesser - Vi har god oversikt over tilgjengelige nasjonale kartressurser og kan bistå med innhenting og tilrettelegging av ulike data for bruk i kommunale planprosesser.

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) - Vi gjennomfører ROS-analyser som del av arbeid med reguleringsplaner vi har ansvar for, men kan også levere dette som en separat tjeneste.

3D-Visualisering - Vi utarbeider visualiseringer i 3D for ulike formål i tilknytning til planarbeid, presentasjoner mm.

Bistand til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder - Vi kan gjennomføre kartlegging og verdisetting av friluftsområder i hht. gjeldende veileder.

Trafikksikkerhetsplaner - Vi leverer statistikk og kartpresentasjoner til kommunale trafikksikkerhetsplaner.

Revisjon av vassdragskonsesjoner - Vi bistår i tilknytning til utarbeidelse av kravdokument for revisjon av vassdragskonsesjoner (prosess, kartarbeid, utforming av kravdokumenter, evt. annet etter avtale).

Deltakelse i prosjekter / utviklingsprosesser innenfor våre fagområder - Vi har lang og allsidig erfaring og kan bistå i ulike prosjekter / prosesser innenfor våre fagområder, herunder også prosjektledelse, sekretariatsoppgaver mm.

Reguleringsplan for industriområde Fintlandsmonan, Tonstad / Sirdal kommune

Reguleringsplan for industriområde Fintlandsmonan, Tonstad / Sirdal kommune

Kommuneplanens arealdel, Åseral kommune

Kommuneplanens arealdel, Åseral kommune

Revisjon av konsesjonsvilkårene for Finså utbyggingen

Revisjon av konsesjonsvilkårene for Finså utbyggingen

Kommunedelplan småkraft, Sirdal kommune

Kommunedelplan småkraft, Sirdal kommune

Oversiktskart for Finnsåutbygging, en del av kravspesifikasjon v/ vilkårsrevisjonen

Oversiktskart for Finnsåutbygging, en del av kravspesifikasjon v/ vilkårsrevisjonen