Varsel om endring av reguleringsplan for Starekvæven Hyttefelt, del av gnr/bnr 9/23, Sinnes – Sirdal kommune, (PlanID 2007011), herunder oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

I hht PBL §12-14 varsles med dette endringer av reguleringsplan for Starekvæven hyttefelt. Grunneier i planområdet er Karin Sinnes. Fradeling av planområdet som eget bruksnummer pågår. Planendringen utarbeides på vegne av Aalgaard Bygg AS og i samarbeid med ARC Arkitekter. Det ble avholdt møte med Sirdal kommune 14.12.2018 vedrørende planendringen.

Formål

Formålet med endringen er å optimalisere plassering av tomter mht. terrenginngrep, justere byggegrenser, samt foreta diverse endringer i reguleringsbestemmelsene. I tillegg detaljreguleres områdene FB1 og FB2 i gjeldende plan.

Endringene innebærer i det vesentligste følgende:

1. Tomter / boenheter, pluss garasjeanlegg i detaljregulert del av gjeldende plan

Plankart: Antall tomter er øket fra 9 til 16 innenfor området som er detaljregulert i gjeldende plan. Antall boenheter er imidlertid uendret (16). Det er regulert inn 2 mindre formålsområder for garasjeanlegg.

Bestemmelser: Bestemmelsene er endret i tråd med endringer i plankartet.

Begrunnelse: Fordeling av boenhetene på flere, men mindre bygg gir bedre mulighet for god tilpasning til det bratte terrenget i området. Tomter uten direkte atkomst og mulighet for garasje på egen tomt tilbys garasjeplass i felles garasjebygg.

2. Detaljregulering av FB1 og FB2 i gjeldende plan

Plankart: Det er regulert inn 5 tomter innenfor FB1 og 8 tomter innenfor FB2. Det er enkelte mindre avvik mellom byggeområdene i gjeldende plan og nytt forslag. Avvikene anses ikke å ha vesentlig betydning.

Bestemmelser: Bestemmelsen i gjeldende plan om krav til bebyggelsesplan før utbygging av FB1/ FB2 er tatt ut. Bestemmelser for tomter innenfor tidligere FB1 og FB2 er gitt i § 4.04 i forslaget til nye bestemmelser.

Begrunnelse: Gir et mer helhetlig grunnlag for plan / planlegging. Rasjonelt å gjøre dette sammen med planlagte endringer i planen forøvrig. I tråd også med kommunens anbefaling i møte 14.12.2018 der aktuelle endringer av planen ble gjennomgått.

3. Diverse justeringer av atkomstveien

Plankart: Teknaconsult AS har prosjektert atkomstveien påny. Det er gjort enkelte mindre endringer, men løsningen fra gjeldende plan videreføres i hovedtrekk. Prosjektering vil bli vedlagt søknad når denne sendes kommunen. Det er innregulert bestemmelsesområder for veifyllinger som går vesentlig inn på byggeområder / tomteområder i tråd med gjeldende praksis.

Bestemmelser: Bestemmelsesområder med tilhørende krav til dokumentasjon i byggesøknad beskrevet i ny paragraf 8.

Begrunnelse: Kontroll av veiløsning. Behov for å levere prosjektert vei som del av reguleringsendringen. Oppfølging av løsning / praksis mht bestemmelsesområder for å sikre at veiens underbygning ikke svekkes ved tiltak på tomtene.

4. Endring av parkeringsplass

Plankart: Parkeringsplassen er utvidet og flyttet noe mot vest.

Bestemmelser: Bestemmelser er endret i tråd med nye løsninger og endringer i plankartet. Bestemmelser for p-plassen i ny § 5.03.

Begrunnelse: Oppgradering av kapasitet i tråd med dagens krav. Tilrettelegging av kapasitet for nye detaljregulerte byggeområder.

5. Endring av plassering av areal for renovasjon og trafo

Plankart: Formålsområdene for renovasjon (BRE) og trafo (BE) er flyttet noe ift gjeldende plan.

Bestemmelser: Endret i tråd med ny løsning.

Begrunnelse: Behov for justering som følge av flytting / utvidelse av parkeringsplass. Ny løsning også bedre tilpasset renovasjonsbil / henting og intern logistikk i planområdet.

6. Trase for turvei / atkomststi endret pluss ny atkomststi til nye tomter

Plankart: Traseen for stien / turveien mot nord gjennom planområdet er endret ift gjeldende plan. Lagt inn formålsområde for atkomsttrase til hytter innenfor område FB1 i gjeldende plan.

Bestemmelser: Nye bestemmelser for turvei / atkomststier til hyttene er gitt § 6.01.

Begrunnelse: Antatt bedre løsning for trase for turvei / atkomststi mot nord. Behov / krav om regulert atkomst også til hytter innenfor tidligere FB1.

7. Annet / diverse

- Tilrettelagt for fradeling av planområdet med juridisk linje for eiendomsgrense langs plangrensa

- Innlagt hensynssone / faresone for ny trase for høyspentkabel som skal erstatte luftlinja som går gjennom området.

- Mindre endringer i bestemmelsene for byggeområdene mht BYA, tilleggsbebyggelse og mønehøyder.

- Krav til «minimum to av tomtene skal i størst mulig grad gis en universell utforming som sikrer tilgjengelighet for bevegelseshemmede» erstattet med «Atkomst fra parkeringsplass på tomt og fram til hovedinngang skal for minst 50% av tomtene BFF1-BFF8 tilfredstille prinsipp om tilgjengelighet». Dette er primært en oppgradering til gjeldende krav / løsning.

- Enkelte justeringer av eksisterende rekkefølgebestemmelser, samt lagt inn flere nye som ledd i å sikre gjennomføring i hht plan.

- Plankart og bestemmelser ellers oppgradert til dagens løsninger / standard

Gjeldende plankart og bestemmelser er vedlagt. Det samme gjelder forslag til endret plankart og endrede bestemmelser. En forenklet planbeskrivelse vil bli utlagt på våre nettsider: www.karttjenester.no

under fanen «Planvarsel».

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i hht § 2 i gjeldende kommuneplan.

Utbyggingsavtalen gjelder ny tomter innenfor områdene FB1 og FB2 i gjeldende plan. Avtalen skal inngås mellom Sirdal kommune og grunneier/utbygger. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet.

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/Jøren-Ola Ousdal,

tlf. 38 37 05 63 / 45 86 54 10.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 19.05.2019 til Karttjenester as, postboks 158, 4441 Tonstad eller pr. e-post til: post@karttjenester.no.

Vedlegg 1: Reguleringsplan

Vedlegg 2: Plankart

Vedlegg 3: Reguleringsbestemmelser

Vedlegg 4: Referat

Vedlegg 5: Planbeskrivelse (foreløpig versjon)