Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Solheimsdalen ferie- og rekreasjonssenter (planid 2018001); gnr/bnr 8/35, Sirdal kommune 

På vegne av grunneier Kapasitet AS informeres herved om at det igangsettes arbeid med detaljregulering av eiendommen 8/35 (tidligere kjent som «Øglændhytta») i Solheimsdalen, øst for Tjørhom. Lokaliteten er i kommunedelplan for Sirdal Nord (planid 2016008) registrert med fritids- og turistformål og fritidsbebyggelse, merket hhv 8_1 og 8_2. Det gjøres også oppmerksom på at ny plan vil overlappe og erstatte veiareal i reguleringsplan for Solheim hyttefelt (gnr/bnr 8/10, planid 2013006). Kunngjøringen skjer i medhold av Plan- og bygningsloven, jf. § 12-8 og 12-14. Aktuell plangrense er vist i vedlagt kartskisse. 

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om å videreutvikle eiendommen for fritids- og turistformål. Eksisterende bygg (60 sengepl.) vil bli revet og et nytt anlegg med noe større kapasitet vil bli bygget (størrelsesorden 2000 m² BRA og overnattingskapasitet inntil 100 sengeplasser). I tillegg planlegges 3-4 fritidsboliger (evt to vertikaldelte) nedenfor tunet tilknyttet dagens anlegg (mot veien). Andre aktuelle planformål er kjørevei, parkering, lekeareal og andre formål etter nærmere vurdering.

For fritidsbebyggelsen vil planen benytte adgangen i Pbl. § 21-3, femte ledd, som gir mulighet til å fremme byggesøknad uten nabovarsel.

Utbyggingsavtale
Det meldes også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. Pbl kap 17 og k-sak 25/07.

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/ Jan Audun Bjørkestøl, mob 91 72 82 45. Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 12.9.2018 til Karttjenester as, Postboks 158, 4441 Tonstad, eller pr. e-post til janaudun@karttjenester.no.
 

Vedlegg 1: Kart over planområde