Oppstart av detaljregulering: Ertsmyran næringsområde (planid 2018002), Sirdal kommune

På vegne av Sirdal kommune varsles det igangsetting av planarbeid knyttet til arealene N5 (næring) og «PHU, F»/Tonstadtippen (p-plasser) i kommunedelplan Sirdal Sør. Planområdet ligger like øst for Tonstad og er ikke regulert fra før. Atkomsten i sør er avgrenset mot områdeplan for Tonstad (planid 2013003). Utover dette er det ikke tilgrensende, eksisterende planer. Kunngjøringen skjer i medhold av Plan- og bygningsloven, jf. § 12-8 og 12-14. Aktuell plangrense er vist i vedlagt kartskisse.

Sirdal kommune viser til avholdt informasjonsmøte med grunneierne 14.03.2018, der hensikten var å informere om planarbeidet og få innspill fra berørte interesser. Som følge av responsen ble det i formannskapsmøte 19. april vedtatt å utvide planområdet fra det opprinnelige initiativet knyttet til N5 (226 da. tiltenkt høy utnyttelsesgrad) til også å omfatte arealet sør mot Tonstadtippen. Nærmere avgrensing av næringsareal vil bli gjort i planprosessen.

• Forholdet til Statnett: Planområdet inkluderer Statnetts transformator- og likeretteranlegg på Ertsmyra med tilhørende transportkorridorer, samt AE-netts koblingsanlegg. Arealene som inngår i energianleggene vil vises i plankartet. Ut over dette vil arealbruken her reguleres av Energiloven som før.

Intensjonen med planarbeidet er å få et reguleringsteknisk grunnlag for opparbeiding og salg/utleie av næringsareal. Aktuelle formål er industri/næring/tjenesteyting. Det pågår prosess for å avklare mulighet for etablering av datasenter innenfor N5. En begrenset del av N5 kan også bli avsatt til vannforsyning i form av høydebasseng. Tonstadtippen er med pga foreliggende planer om etablering av settefiskanlegg (arealbehov oppgitt til ca 7 da). Vanntilførsel og utslipp vil her skje via inntakstunnelen til Tonstad kraftverk, med reserveløsning i form av mulighet for utslipp til Ertsbekken. Det er etablert minitunnel mellom Tonstadtippen og Statnetts anleggsområde for distribusjon av spillvarme/slukkevann. Reguleringsmessige konsekvenser knyttet til dette vil bli avklart. Det er også behov for arealmessige avklaringer knyttet til uttak/utnyttelse av spillvarme fra anlegget for øvrig. Regulering av areal rundt energianlegget vil måtte tilpasses hensynssoner som følger av pågående arbeid med utbygging/omlegging av kraftlinjer i området. Eksisterende støls-/turvei fra Tonstad til Tonstadtippen vil bli innregulert. Planen vil tilrettelegge for bruk av brøytevei langs østsida av Statnetts anlegg som turvei og det er aktuelt å innregulere eksisterende sti/turdrag opp langs ryggen vest for Statnetts anleggsområde og næringsområdet (N5). Andre planformål og hensynssoner vil bli vurdert ut fra innkomne innspill og dialog med berørte parter.

Planmeldingen er vurdert i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger, kap. 2-3. I forhold til overordnet plan anses det ikke å forekomme avvik av en slik art eller omfang at det utløser krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale: For områdene N5 og «PHU, F»/Tonstadtippen meldes det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. Pbl kap 17 og k-sak 25/07.

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/ Jan Audun Bjørkestøl, mob 91 72 82 45. Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtaler må sendes skriftlig innen 26.11.2018 til Karttjenester as, Postboks 158, 4441 Tonstad, eller pr. e-post til janaudun@karttjenester.no.

Vedlegg: Kart over planområde