Melding om oppstart av planarbeid for Bakken Gård, del av gnr/bnr 9/1 m.fl., Sinnes – Sirdal kommune, (PlanID 2018004).

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8, kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for overnevnte område. Planen utarbeides på vegne av BoligPartner AS.

Området er i kommunedelplanen avsatt til fritidsbebyggelse (område 9_1). Området er ikke tidligere regulert. I tillegg til gnr/bnr 9/1 omfatter planområdet også gnr/bnr 9/215.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for fritidsboliger og oppføring av et leilighetsbygg med tilhørende parkering og fellesanlegg / -områder. Det legges til grunn ca 10 mindre fritidsboliger (ca 60m2 BYA). Leilighetsbygget vil ha BYA på ca 400m2 og ca 8 leiligheter fordelt på 1 ½ etasje. Det planlegges en underetasje i leilighetsbygget som vil bli benyttet til parkering, garasje til traktor og lastebil, redskapslager mm.

Planarbeidet legger til grunn at eksisterende løe rives for å gi plass til leilighetsbygget og at dagens campingdrift opphører. Tillatt kapasitet på campingdriften er 20 vogner, mens antall senere år har vært 15.

Eksisterende leilighetsbygg innenfor planområdet (bnr 215) vil bli regulert for fritidsformål.

God landskapstilpasning vil være viktig og vil bli vektlagt i planarbeidet.

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt kommunen for behandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Det gjøres oppmerksom på at det tilrettelegges for å kunne benytte adgangen i Pbl. § 21-3, femte ledd til å fremme byggesøknad uten ytterligere nabovarsel. Forutsetningen for dette er at den vedtatte planen blir detaljert nok.

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i hht § 2 i gjeldende kommunedelplan.

Utbyggingsavtalen skal inngås mellom Sirdal kommune og grunneier/utbygger. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet.

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/Jøren-Ola Ousdal,

tlf. 38 37 05 63 / 45 86 54 10.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 23.01.2019 til Karttjenester as, postboks 158, 4441 Tonstad eller pr. e-post til: post@karttjenester.no.
 

Vedlegg 1: Kart over planområde