Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Dannevikveien 32 (planid 201806); gnr/bnr 203/1046, Flekkefjord kommune

På vegne av grunneier/tiltakshaver Kleivan Invest AS informeres herved om at det igangsettes arbeid med detaljregulering av Dannevikveien 32 i Flekkefjord. Eiendommen er uregulert, og har i gjeldende kommunedelplan for Sentrumsområdet (planid 199915) status som «byggeområde – bolig». Det gjøres ellers oppmerksom på at ny plan vil overlappe og erstatte en begrenset del av tilgrensende planområde for Dannevika Nord, som er under behandling (planid 201610). Kunngjøringen skjer i medhold av Plan- og bygningsloven, jf. § 12-8 og 12-14. Aktuell plangrense er vist i vedlagt kartskisse. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge eiendommen for oppføring av nytt boligbygg med inntil 4 leiligheter og tilhørende parkering (eksisterende bolig vil bli revet). Planarbeidet har som utgangspunkt at nytt bygg planlegges med flatt tak og at takhøyden ikke skal overskride dagens mønehøyde på 24,4 moh. Planområdet inkluderer kjørevei/atkomst frem til kryss mot Dannevikveien samt den kommunale lekeplassen innenfor (forutsettes oppgradert). Det legges til grunn at det skal opprettholdes et grøntareal mellom nytt bygg og Bb2 / blokk C i Dannevika-planen. Illustrasjoner av bygningstiltak vil bli utarbeidet og følge planen ved offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtale
Det meldes også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. Pbl kap 17.

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/ Jan Audun Bjørkestøl, mob 91 72 82 45. Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 25.09.2018 til Karttjenester as, Postboks 158, 4441 Tonstad, eller pr. e-post til janaudun@karttjenester.no.
 

Vedlegg 1: Kart over planområde