Melding om oppstart av planarbeid for Furåsen, del av gnr/bnr 10/4 og 10/28, Tjørhom – Sirdal kommune, (PlanID 2019001).

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8, kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for overnevnte område. Planen utarbeides på vegne av Sirdal Invest AS.

Formål

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for ca 60 fritidsboliger med tilhørende infrastruktur og fellesområder.

Planområdet og forhold til andre planer

Planen har sitt utgangspunkt i område 10_9 avsatt til fritidsbebyggelse i kommunedelplan Sirdal Nord. Planområdet er utvidet ned til Sira i nordøst for å inkludere trase for avløpsledning, mulig sti ned til elva og deler av løypetraseene i området som er aktuelle for oppgradering til bruk som turveier om sommeren. Mot vest er planområdet utvidet slik at det har med de nord-/sørgående parsellene av skiløypene da traseene her planlegges omlagt noe og nye traseer samtidig oppgradert for sommerbruk. I tillegg er plangrensa etter kommunens ønske flyttet ytterligere noe mot vest for å ta med den vestre løypetraseen og legge grunnlag for oppheving av en rest av gammel plan. I nord og sør følger planen grense mot naboeiendommene.

Planområdet overlapper del av gjeldende plan Tjørhom-Furåsen fortetting (PlanID 1991009) og Tjørhom-Furåsen (PlanID 2012006). Overlappende deler av gjeldende planer vil bli opphevet. Gjenstående vestre del av gjeldende plan Tjørhom-Furåsen fortetting (PlanID 1991009) foreslås opphevet.

Ny plan vil etter opphevelse av PlanID 1991009 grense mot følgende planer: Tjørhom-Furåsen (PlanID 2012006, resterende del), Sinneslia teig 1 (PlanID 2015007), Sinnes-Sinneslia (PlanID 2008005) og Tjørhom-Furuåsen (PlanID 2013011).

Vurdering i forhold til krav om konsekvensutredning

Byggeområder vil i all hovedsak reguleres innenfor areal avsatt til formålet i kommunedelplanen. Det kan være aktuelt med enkelte mindre avvik som da vil bli nærmere beskrevet og konsekvenser av dette vurdert i planbeskrivelsen. Det anses ikke å foreligge krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften.

Nærmere om planen

Utnyttelsesgrad vil i hovedsak følge det som gjelder i naboplanen (PlanID 2012006) der maks BYA er 216m2 for hytter med parkering på egen tomt (maks BYA for hovedbygg ca 130m2). Enkelte steder i planen vil det bli tilrettelagt for at to tomter kan slås sammen og bebygges som et tun.

Det vil være kjørevei frem til de fleste av tomtene. Atkomst frem til planområdet vil være via eksisterende vei i tilgrensende plan (Furåsen, PlanID 2012006).

Det legges til grunn at nye hytter forsynes med vann fra eksisterende privat anlegg i området. Avløp planlegges dels lagt via eksisterende ledningsnett i området og dels via ny ledning ned til pumpehus ved Sira. Avløp fra området går til kommunalt renseanlegg.

Planarbeidet omfatter også omlegging av deler av løypetraseene i området og vesentlige deler av løypenettet planlegges oppgradert til turveier for sommerbruk. Det er et mål å tilrettelegge for rundturmuligheter i turveinettet.

Planprosess

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt kommunen for

behandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Det gjøres oppmerksom på at det tilrettelegges for å kunne benytte adgangen i Pbl. § 21-3, femte ledd til å fremme byggesøknad uten ytterligere nabovarsel. Forutsetningen for dette er at den vedtatte planen blir detaljert nok. For mindre bygg (<50 m²) vil planen også utnytte ny mulighet til å bygge uten byggemelding.

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i hht § 2 i gjeldende kommunedelplan.

Utbyggingsavtalen skal inngås mellom Sirdal kommune og grunneier/utbygger. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet.

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/Jøren-Ola Ousdal,

tlf. 38 37 05 63 / 45 86 54 10.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 20.02.2019 til Karttjenester as, postboks 158, 4441 Tonstad eller pr. e-post til: post@karttjenester.no.
 

Vedlegg 1: Kart over planområde