Melding om oppstart av planarbeid for Tverrli Vest, del av gnr/bnr 3/4, Fidjeland – Sirdal kommune, (PlanID 2019005).

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8, kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for overnevnte område. Eiendommen gnr/bnr 3/4 eies av Gunnar Fidjeland, Jon Fidjeland og Torulf Fidjeland. Planen utarbeides på vegne av Fidjeland Utbygging AS v/ Leif Berland.

Formål

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av fritidsboliger med tilhørende infrastruktur.

Planområdet og forhold til andre planer

Planen har sitt utgangspunkt i områdene 3_19 og 3_21 avsatt til fritidsbebyggelse i kommunedelplan Sirdal Nord. Planområdet er utvidet noe mot nord for å inkludere utløsningsområder for ras (NGI-rapport, juni 2019). Planen vil grense inntil eksisterende plan Tverrli (PlanID 2010008) og i et avgrenset område overlappe del av denne (for fremføring av vei). Overlappende deler i endelig plan vil oppheve tilsvarende arealer i PlanID 2010008.

Vurdering i forhold til krav om konsekvensutredning

Byggeområder vil i all hovedsak reguleres innenfor areal avsatt til formålet i kommunedelplanen. Eventuelle mindre avvik vil bli beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. Det er ikke ansett å være behov for konsekvensutredning etter forskriften.

Nærmere om planen

Deler av planområdet er innenfor fareområder for ras. Planprosessen vil inkludere gjennomgang av muligheter for tiltak i tilknytning til dette. Antall enheter vil derfor avklares nærmere i løpet av prosessen.

Det vil i utgangspunktet bli planlagt kjørevei frem til alle hyttetomter. Atkomst vil skje via vei i plan for Tverrli (PlanID 2010008). Alle hytter vil bli tilkoblet kommunalt vann- og avløp. Det vil ellers bli tilrettelagt fellesområder etter nærmere vurdering.

Planprosess

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt kommunen for behandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i hht § 2 i gjeldende kommunedelplan.

Utbyggingsavtalen skal inngås mellom Sirdal kommune og grunneier/utbygger. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet.

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/Jøren-Ola Ousdal, mob 45 86 54 10.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 30.09.2019 til Karttjenester as, postboks 158, 4441 Tonstad eller pr. e-post til: post@karttjenester.no.

Vedlegg 1: Kart over planområdet.