PLANVARSEL - Oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtalefor Sandklatten (planid 2019009), Berli/Sinnes, Sirdal kommune

På vegne av Sirdal Utvikling AS informeres herved om at det igangsettes arbeid med detaljregulering forSandklatten (gnr/bnr 9/10 m.fl.) ved Berli nordøst for Sinnes. I kommunedelplan Sirdal Nord er området avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse, merket 9_9. Foreslått plangrense (se vedlagt skisse) omfatter også korridor i sør og nord for påkobling til hhv. fv 450 og eksisterende løypenett. Kunngjøringen skjer i medhold av Plan- og bygningsloven, jf. § 12-8 og 12-14.

Målet med planarbeidet er å avsette 70-90 hyttetomter med kjørbar atkomst (inkl. utbedring av eksisterende vei) og teknisk infrastruktur. Andre aktuelle formål er ski-/mateløype med påkobling til Degløypa i nord, LNF-områder og leke-/fellesareal etter nærmere vurdering. I sør overlappes en liten del av planid 2003006 (Berli), og dette arealet vil bli erstattet i ny plan. Byggeområder vil reguleres innenfor areal avsatt i kommunedelplanen. Det er ikke ansett å være behov for konsekvensutredning etter forskriften.

Planprosess

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt kommunen for behandling. Etter 1-gangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Utbyggingsavtale

Det meldes samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. Kommunedelplan Sirdal Nord, §2. Utbyggingsavtalen skal inngås mellom Sirdal kommune og grunneier/utbygger, og har som formål å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i og rundt planområdet.

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/ Jan Audun Bjørkestøl, mob. 91 72 82 45. Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 4.10.2019 til Karttjenester as, Postboks 158, 4441 Tonstad, eller pr. e-post til janaudun@karttjenester.no.

Med vennlig hilsen for

Karttjenester as

Jan Audun Bjørkestøl

Arealplanlegger

E-post: janaudun@karttjenester.no Tlf: 91 72 82 45

Vedlegg 1: Kart over planområde