Melding om oppstart av planarbeid for Surtekvæv, Fidjeland, del av gnr/bnr 3/1, Fidjeland – Sirdal kommune, (PlanID 2019010).

 I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8, kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for overnevnte område. Grunneier i planområdet er Myrna Refulle Fidjeland og Irica M. Refulle Fidjeland. Planen utarbeides på vegne av Sinnes og Sol Tomteutvikling.

 Formål

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for nye hyttetomter og leilighetsbygg med tilhørende infrastruktur.

 

Planområdet og forhold til andre planer

Planen har sitt utgangspunkt i områder avsatt til fritidsbebyggelse i kommunedelplan Sirdal Nord. Planområdet ligger i uregulert område mellom eksisterende planer og vil grense inntil eksisterende plan:  Kvednhusbakken – Jogledalen (planID 2009016) i vest og nord. En liten del mot vest grenser inntil plan: Fidjeland – Jogledalen – statoil og skitrekket (planID 1982001), i sør og mot øst grenser planen inntil Surtekvæven (planID 2013002).  

Vurdering i forhold til krav om konsekvensutredning

Byggeområder vil i all hovedsak reguleres innenfor areal avsatt til formålet i kommunedelplanen.

 Nærmere om planen

Antall hyttetomter er innledningsvis vurdert til størrelsesorden 14-16. Det vil i utgangspunktet bli planlagt kjørevei frem til alle hyttetomter. Utnyttelsesgrad for hytter vil være i størrelsesorden 250m2 BYA (inkl parkering). Leiligheter planlegges i planområdets nedre / vestre del. Antall enheter vil bli nærmere vurdert i løpet av planprosessen. Hytter og leiligheter planlegges med høy standard. Alle byggeområder vil bli tilkoblet kommunalt vann- og avløp. Det vil ellers bli tilrettelagt fellesområder / interne stier / gangveier etter nærmere vurdering.

 Planprosess

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt kommunen for

behandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

 Det gjøres oppmerksom på at det tilrettelegges for å kunne benytte adgangen i Pbl. § 21-3, femte ledd til å fremme byggesøknad uten ytterligere nabovarsel. Forutsetningen for dette er at den vedtatte planen blir detaljert nok. For mindre bygg (<50 m²) vil planen også utnytte mulighet til å bygge uten byggemelding. 

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i hht § 2 i gjeldende kommunedelplan.

 Utbyggingsavtalen skal inngås mellom Sirdal kommune og grunneier/utbygger. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet.

 Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/Jøren-Ola Ousdal, mob 45 86 54 10.

 Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 10.07.2019 til Karttjenester as, postboks 158, 4441 Tonstad eller pr. e-post til: post@karttjenester.no.

Vedlegg 1: Kart over planområdet.