Melding om oppstart av planarbeid for Jagoskvæven, Fidjeland, del av gnr/bnr 3/1, m.fl. Fidjeland – Sirdal kommune, (PlanID 2019011).

 I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8, kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for overnevnte område. Grunneier i planområdet er Myrna Refulle Fidjeland og Irica M. Refulle Fidjeland. Planen utarbeides på vegne av Sinnes og Sol Tomteutvikling AS.

 Formål

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av ca. 30 nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Eksisterende løypetrasè planlegges lagt om.

 Planområdet og forhold til andre planer

Planen har sitt utgangspunkt i områder avsatt til fritidsbebyggelse i kommunedelplan Sirdal Nord, (3_26). Planen vil grense inntil eksisterende plan Fidjeland – Surtekvæv (planID 2013002) i nord og plan for Fidjeland – Jogledalen – Statoil og skitrekket (planID 1982001). Mindre deler av disse planene oppheves/erstattes av planforslaget: Fidjeland – Jogledalen - Statoil og skitrekket (planID 1982001) (del av løypetrasè) og Fidjeland – Surtekvæv (planID 2013002) (atkomst).

Plangrensa er trukket ned til Jogla som ansees som en naturlig grense for planen. Østlig grense for planen er trukket noe lengre mot øst enn avgrensningen i kommunedelplanen (frem til myrdraget i Jagoskvæven som representerer en naturlig grense ift. landskapsrom).

 Vurdering i forhold til krav om konsekvensutredning

Byggeområder vil i all hovedsak reguleres innenfor areal avsatt til formålet i kommunedelplanen. I østre del er det aktuelle tomter på/like utenfor grense i kommunedelplanen. Det er også aktuelle tomter som kan utfordre 50 meters grense mot vassdrag noe. Dette vil bli nærmere vurdert i planbeskrivelsen. Det er ikke ansett å være behov for konsekvensutredning etter forskriftene.

 Nærmere om planen

Antall hyttetomter er innledningsvis vurdert til størrelsesorden 30. Det vil i utgangspunktet bli planlagt kjørevei frem til alle hyttetomter. Atkomst vil skje via vei i plan for Surtekvæv (planID 2013002). Utnyttelsesgrad for hytter vil være i størrelsesorden 200 - 250m2 BYA (inkl parkering). Hyttene planlegges med høy standard. Alle byggeområder vil bli tilkoblet kommunalt vann- og avløp. Det vil ellers bli tilrettelagt fellesområder / interne stier / gangveier etter nærmere vurdering. Det planlegges ny trasè/omlegging av trasè for skiløype/sommersti. Ny trasè vil gå i sørlig del av planområdet (langs kanten før terrenget heller ned mot Jogla).

 Planprosess

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt kommunen for

behandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

 Det gjøres oppmerksom på at det tilrettelegges for å kunne benytte adgangen i Pbl. § 21-3, femte ledd til å fremme byggesøknad uten ytterligere nabovarsel. Forutsetningen for dette er at den vedtatte planen blir detaljert nok. For mindre bygg (<50 m²) vil planen også utnytte mulighet til å bygge uten byggemelding.

 Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i hht § 2 i gjeldende kommunedelplan.

 Utbyggingsavtalen skal inngås mellom Sirdal kommune og grunneier/utbygger. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet.

 Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/Jøren-Ola Ousdal, mob 45 86 54 10.

 Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 15.08.2019 til Karttjenester as, postboks 158, 4441 Tonstad eller pr. e-post til: post@karttjenester.no.

 Karttjenester as
 

Vedlegg 1: Kart over planområde