Web-Kart / Web-GIS

Eksempler på tjenester og illustrasjoner fra utvalgte prosjekter

 

Fortellingskart (StoryMaps)  - Nyutviklet funksjonalitet i programvarekonsept vi benytter (Esri) gjør det nå mulig å fortelle en historie eller presentere informasjon for ulike formål ved hjelp av kart og publisere dette på nett. Foruten kart kan det også legges inn ulike andre presentasjoner, bilder, videoer mm. Aktuelle / interessante bruksområder for dette er presentasjon av arealplaner (kommuneplaner, reguleringsplaner) og andre kommunale temaplaner (kulturminneplaner, friluftsplaner mm). Fortellingskart benyttes også til informasjonsformidling innenfor turisme (presentasjon av severdigheter, servicetilbud mm) og til arrangementsformål. Fremover vil nok dette «konseptet» finne mange nye og spennende anvendelsesmuligheter. Og vi ønsker å være med på utviklingen!

Andre web-baserte kartløsninger - Teknologiutviklingen innebærer at det i økende grad blir vanlig at kommuner tilrettelegger for publikumsinnspill / innbyggerdialog på nett, herunder informasjon med stedskomponent. Det kan være innspill om vedlikeholdsbehov på kommunal vei, feil ved gatebelysning, søppel som ikke er hentet og evt. andre mangler / avvik som observeres av innbyggere / publikum. Tilsvarende kan det også tilrettelegges for innspill fra publikum om ulike forbedringsforslag. Slike web-baserte løsninger kan også tilrettelegges for ulike formål for private aktører. Eksempler kan være driftsoppgaver knyttet til vedlikehold av private veier, planlegging og vedlikehold av turveier / -stier og skiløyper mm. Det vil i slike tilfeller være aktuelt å utvikle egne applikasjoner tilpasset det konkrete behov.