Melding om oppstart av planarbeid for Heimre Kvednhusbakken, del av gnr/bnr 9/7, Sinnes – Sirdal kommune, (PlanID 2019004).

 I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8, kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for overnevnte område. Grunneier i planområdet er Tone Marie Levang. Planen utarbeides på vegne av Sirdal Hytteutvikling AS.

 Formål

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for 12-14 hyttetomter og et leilighetsbygg med 5-7 leiligheter med tilhørende infrastruktur.

 Planområdet og forhold til andre planer

Planen har sitt utgangspunkt i områder avsatt til fritidsbebyggelse i kommunedelplan Sirdal Nord. Planområdet går enkelte steder noe utenfor områdene i kommunedelplanen. 2-3 steder er dette gjort for å få med areal som vurderes aktuelle som tomtegrunn like utenfor grensa satt i kommunedelplanen. Ellers skyldes avvikene primært ønske om avgrensning av planområdet mot naturlige grenser i form av eiendomsgrenser og naboplaner. Første del av atkomstveien er innlemmet i planområdet da det her kan være aktuelt å foreta noe oppgradering av standard.

 Planområdet overlapper del av gjeldende plan Kvednhusbakken 1 (PlanID 2002008), Ålsheia Skisenter (PlanID 2003012), Sinnes Sentrum (PlanID 2004001) og Kvednhusbakken (PlanID 2015005). Overlappende deler av gjeldende planer vil bli opphevet.

 Der ny plan vil overlappe deler av naboplan vil formål og bestemmelser i naboplan bli gjennomgått slik at tiltak / hensyn i naboplan fortsatt kan ivaretas og ikke hindres av ny plan.

 Det planlegges innregulert avkjørsel til området H/N3 i plan for Ålsheia.

 Vurdering i forhold til krav om konsekvensutredning

Byggeområder vil i all hovedsak reguleres innenfor areal avsatt til formålet i kommunedelplanen. Det kan være aktuelt med enkelte mindre avvik som da vil bli nærmere beskrevet og konsekvenser av dette vurdert i planbeskrivelsen. Det anses ikke å foreligge krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften.

 Nærmere om planen

Det vil bli planlagt kjørevei frem til alle tomter. Eksisterende atkomstvei vil bli vurdert i forhold til øket bruk. Utnyttelsesgrad for hytter i størrelsesorden 250m2 BYA (inkl parkering). Leilighetsbygg på teigen nord for elva planlegges i 2 etasjer og er foreløpig vurdert til 12-1400 m2 BYA. Løsning med parkering i kjeller vurderes. Hytter og leiligheter planlegges med høy standard. Alle byggeområder vil bli tilkoblet kommunalt vann- og avløp. Deler av planområder er eksponert mot de sentrale deler av Sinnesområdet og landskapsmessig effekt / silhuettvirkninger vil bil nøye vurdert. Det vil ellers bli tilrettelagt fellesområder / interne stier / gangveier etter nærmere vurdering.

 Planprosess

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt kommunen for behandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

 Det gjøres oppmerksom på at det tilrettelegges for å kunne benytte adgangen i Pbl. § 21-3, femte ledd til å fremme byggesøknad uten ytterligere nabovarsel. Forutsetningen for dette er at den vedtatte planen blir detaljert nok. For mindre bygg (<50 m²) vil planen også utnytte ny mulighet til å bygge uten byggemelding.

 Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i hht § 2 i gjeldende kommunedelplan.

 Utbyggingsavtalen skal inngås mellom Sirdal kommune og grunneier/utbygger. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet.

 Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/Jøren-Ola Ousdal,

tlf. 38 37 05 63 / 45 86 54 10.

 Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 10.06.2019 til Karttjenester as, postboks 158, 4441 Tonstad eller pr. e-post til: post@karttjenester.no
 

Vedlegg 1: Oppstartsmelding

Vedlegg 2: Kart over planområde